Sylwester w Tropikach

REGULAMIN KONKURSU „Sylwester w Tropikach”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursu „Sylwester w Tropikach” (dalej: Konkurs”) jest Greenasia Sp. zo.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Maratońskiej 24/32, NIP: 7272831960, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756510 zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

 4. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora a w szczególności marek: Moods, Piaoxiu, Kihaku, Snail Care (dalej: „Produkty Promocyjne”).

 5. Konkurs trwa od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

 6. Regulamin Konkursu jest jawny i powszechnie dostępny w siedzibie Organizatora: Łódź, ul. Maratońska 24/32, a także na stronie internetowej konkursu pod adresem: www.sylwesterwtropikach.pl/regulamin.

 §2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi.

 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i rodzina Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.

 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:

  1. dokonać zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego w dowolnym punkcie sprzedaży na terytorium RP w Okresie Trwania Konkursu oraz zachować dowód zakupu Produktu Promocyjnego w postaci paragonu lub faktury,

  2. zarejestrować dany paragon/fakturę w Okresie Trwania Konkursu na stronie internetowej www.sylwesterwtropikach.pl (dalej: „Strona Konkursowa”) wypełniając formularz zgłoszeniowy (dalej: „Formularz”), w którym należy podać: pierwsze 10 znaków z numeru paragonu lub numer faktury, kontaktowy adres email, telefon, miasto zamieszkania oraz wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z formułą zawartą w Formularzu),

  3. zamieścić każdorazowo w Formularzu przy rejestracji paragonu lub faktury potwierdzającej zakup Produktu Promocyjnego umotywowanie (dalej: Praca konkursowa) dlaczego właśnie to on/ona powinni pojechać na Sylwestra do Tajlandii,

  4. każdy Uczestnik może zarejestrować dowolną liczbę paragonów/faktur,

  5. dany paragon lub faktura może być zgłoszona tylko raz.

 5. Stworzone przez Uczestnika Praca konkursowa:

  1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;

  2. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Produktów Promocyjnych,

  3. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku,

  4. w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie,

  5. może być w każdej dowolnej formie: tekst, rysunek, obraz.

 6. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac konkursowych pod warunkiem, że każda z nich spełniać będzie wymagania wskazane w §2 ust. 5 Regulaminu.

 7. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Rejestracji, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego Strony Konkursowej.

 §3 [NAGRODY]

 1. W Konkursie przyznanych zostanie 23 następujących nagród (dalej: „Nagrody”):

  1. 3 dwu osobowe zaproszenia do Tajlandii w okresie 28 grudzień 2019 do 10 styczeń 2020 (dalej: „Nagroda Główna”). Zakres Nagrody Głównej jest opisany w Regulaminie Konkursu w §8 i na Stronie Konkursowej.

  2. 10 zestawów kosmetyków of Greenasia Sp. zo.o. o wartości nie mniejszej niż 500 zł. (dalej: „Nagroda Dodatkowa 1”)

  3. 10 zestawów kosmetyków od Greenasia Sp. zo.o. o wartości nie mniejszej niż 250 zł (dalej: „Nagroda Dodatkowa 2”)

  4. Również punkty sprzedażowe z których będą pochodzić zwycięskie paragony/faktury otrzymują nagrodę w postaci bonów Sodexo o wartości 500 zł.

 2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

 3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

 4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.

 5. Organizator pobierze od każdego laureata dodatkową nagrodę pieniężną na poczet zryczałtowanego podatku od nagród w konkursach, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych” z dnia 26 lipca 1991 r., który zostanie odprowadzony przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.

 §4 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. Umieszczone przez Uczestników Prace Konkursowe zostaną ocenione przez Jury Konkursu.

 2. Jury konkursu składa się z 3 osób.

 3. Każdy z jurorów będzie indywidualnie oceniał Prace Konkursowe, przyznając poszczególnym Pracą Konkursowym punkty. Do dyspozycji każdy z jurorów ma: 3 x 10 punktów, 10 x 3 punkty i 10 x 1 punkcie. Ocena nastąpi w okresie 23-30 września 2019.

 4. Trzem Uczestnikom, których Prace Konkursowe zdobędą największą ilość głosów, przysługiwać będzie Nagroda Główna.

 5. 10 Uczestnikom, których Prace Konkursowe pod względem ilości punktów zajmą miejsca od 4 do 13 przysługiwać będzie po jednej Nagrodzie Dodatkowej 1.

 6. 10 Uczestnikom, których Prace Konkursowe pod względem ilości punktów zajmą miejsca od 14 do 23 przysługiwać będzie po jednej Nagrodzie Dodatkowej 2.

 7. W przypadku, gdy okaże się, że wśród nagrodzonych Prac Konkursowych znajduje się kilka Prac Konkursowych jednego Uczestnika, przy przyznawaniu Nagród zostanie uwzględniona wyłącznie jedna z nich, która uzyskała największą ilość głosów.

 8. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 5 października 2019 za pomocą stosownej wiadomości email wysłanej na adres Laureata wskazany w Formularzu.

 9. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 10 października 2019 r. na adres shop@greenasia.pl (z adresu, na który nadeszło powiadomienie o wygranej), wiadomości email zawierającej:

  1. dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody,

  2. skanu/zdjęcia dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury) potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego w punkcie sprzedaży na terytorium RP w Okresie Trwania Konkursu.

 10. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 10 października 2019 r. wiadomości email, o której mowa w ust. 9 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.

 11. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 15 października 2019 w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości email.

 12. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.

 13. Nagrody, które nie zostaną przyznane ze względu na wystąpienie sytuacji określonych w ust. 7, 10 lub 12 powyżej, zostaną przyznane Uczestnikom, których Prace Konkursowe zajęły kolejne miejsca w ocenie Jury Konkursu (dalej: Laureaci Rezerwowi).

 14. Ewentualne powiadomienie Laureatów Rezerwowych o wygranej nastąpi do dnia 10 listopada 2019 r. Laureat rezerwowy jest zobowiązany do przesłania wiadomości email, o której mowa w ust. 9 powyżej w terminie do dnia 15 listopada 2019, a wysłanie przysługującej mu Nagrody nastąpi do dnia 20 listopada 2019 r.

 15. Nagrody, które nie zostaną wydane Laureatom Rezerwowym (ze względu na wystąpienie sytuacji określonych w ust 7, 10 lub 12 powyżej) przepadają na rzecz Organizatora.

 16. Lista Laureatów (zawierająca imiona oraz nazwy miejscowości zamieszkania Laureatów) zostanie opublikowana w terminie od dnia 5 października 2019 r. na Stronie Promocyjnej.

 17. W celu sprawnego przebiegu konkursu Organizator powołuje Komisję Konkursu.

  §5 [REKLAMACJE]

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Greenasia Sp. zo.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Maratońskiej 24/32.

 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

 3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia do Greenasia Sp. z o.o. przez Komisję Konkursu.

 5. Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 6. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Greenasia Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Maratońskiej 24/32 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756510.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

 4. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

 5. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 6. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

 §7 [PRAWA AUTORSKIE]

 1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.

 2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.

  §8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.

 2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.

 3. Skład Jury Konkursu wchodzą ze strony Organizatora: Dariusz Nowak, Anna Liberda, Daria Nowak.

 4. W składzie Komisji Konkursu znajdują się: Dariusz Nowak, Anna Liberda.

 5. W skład Nagrody Głównej wchodzą: bilety lotnicze dla dwóch osób w klasie turystycznej na trasie Warszawa – Phuket i Phuket – Warszawa; pokój 2-osobowy w hotelu na cały okres pobytu w Tajlandii (Phuket, Kamala); ubezpieczenie na czas wyjazdu; przygotowane atrakcje na miejscu w tym udział w imprezie Sylwestrowej.

 6. Produkty Promocyjne są następujące: SNAIL CARE ESSENCE, SNAIL CARE CREAM, SNAIL CARE WHITENING REPAIRING EYE GEL, SNAIL CARE EMULSION, SNAIL ANTI-WRINKLE SERUM, VITAMIN C WHITENING SERUM, MOODS SNAIL & ALOE 98% SOOTHING CARE FACIAL CREAM, MOODS SNAIL GOLD STARRY MULTIPURPOSE JELLY MASK, PIAOXIU VITAMIN E MULTIPURPOSE SKINCARE ELEMENT CAPSULE, KIHAKU TOMATO WHITE & CLEAR DAY & NIGHT FACIAL CREAM (SPF30), KIHAKU THANAKA & PHLAI DAY & NIGHT CREAM.

 

Dartist 2019 © All rights reserved.